Meteen naar de inhoud

Gebruiksvoorwaarden TherapySelector app

1. Algemeen

1.1. De TherapySelector app (“TS-App”) wordt beschikbaar gesteld door TherapySelector B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht en bestaand naar Nederlands recht, statutair gevestigd aan de Leeuwenstraat 9, 3011 AL Rotterdam, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24492267, (hierna: “TherapySelector”, “wij”, “we” of “onze”). Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.therapyselector.nl.

1.2. Op het gebruik van de TS-App en de informatie, documenten of materialen die – direct of indirect – door TherapySelector beschikbaar worden gesteld via de TS-App (de “Inhoud”) zijn deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) van toepassing. Door het downloaden, installeren of gebruiken van de TS-App gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

1.3. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de TS-App op uw apparaat (“Apparaat”) installeert. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, gebruik de TS-App dan niet en verwijder deze van uw Apparaat. Als u een van deze Gebruiksvoorwaarden schendt, zal uw toestemming voor toegang tot en gebruik van de TS-App en alle rechten die u in deze Gebruiksvoorwaarden zijn verleend, automatisch worden beëindigd.

1.4. TherapySelector behoudt zich het recht voor om de TS-App en deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen en/of te vervangen. Wanneer deze Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd, wordt u daarvan op de hoogte gesteld wanneer u de TS-App opent.

2. Toestemming verlenen

2.1. Onder voorbehoud van deze Gebruiksvoorwaarden, verleent TherapySelector u een niet-exclusieve en niet-overdraagbare toestemming om de TS-App op uw Apparaat te gebruiken voor het downloaden en het lezen van de Inhoud, inclusief het ontvangen van informatie over mogelijke therapieën op basis van kenmerken van de patiënt die u in de TS-App heeft ingevoerd.

2.2. De TS-App en de Inhoud zijn alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en vormen geen medisch advies. Elk gebruik van de TS-App en/of de Inhoud en elke beslissing gebaseerd op de TS-App en/of de Inhoud is voor eigen rekening en risico.

3. Beperkingen en voorwaarden

3.1. U zult niet: (a) de TS-App kopiëren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden; (b) afgeleide werken of verbeteringen, al dan niet patenteerbaar, van de TS-App wijzigen, vertalen, aanpassen of anderszins creëren; (c) reverse-engineering, disassembleren, decompileren, decoderen of anderszins proberen de broncode van de TS-App of een deel daarvan af te leiden of er toegang toe te krijgen; (d) het verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, in sublicentie geven, toewijzen, distribueren, publiceren, overdragen of anderszins beschikbaar maken van de TS-App of enige functies of functionaliteit van de TS-App, aan een derde partij voor welke reden dan ook, inclusief door het beschikbaar maken van de TS-App op een netwerk waar het toegankelijk is voor andere apparaten die niet uw eigendom zijn of gecontroleerd worden; of; (e) het verwijderen, uitschakelen, omzeilen of anderszins een workaround creëren of implementeren van elke vorm van kopieerbeveiliging, rechtenbeheer of beveiligingsfuncties in of ter bescherming van de TS-App.

3.2. TherapySelector is te allen tijde gerechtigd de toegang tot de TS-App en/of de Inhoud te blokkeren, met name indien u een van de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en alle andere intellectuele eigendommen met betrekking tot de TS-App en/of de Inhoud alsmede alle delen en kopieën daarvan blijven uitsluitend berusten bij TherapySelector en worden niet aan u of een derde partij overgedragen. U erkent deze rechten en zult zich onthouden van elke vorm van directe of indirecte schending van deze rechten en geen enkele aanduiding betreffende auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele en/of industriële eigendomsrechten uit de TS-App en/of de Inhoud verwijderen of wijzigen. 

5. Updates

TherapySelector kan van tijd tot tijd naar eigen goeddunken updates voor de TS-App en/of de Inhoud ontwikkelen en automatisch aanbieden, die upgrades, bug fixes, patches en andere foutcorrecties en/of nieuwe functies kunnen bevatten (gezamenlijk, inclusief bijbehorende documentatie, “Updates“). Updates kunnen ook bepaalde functies en functionaliteiten wijzigen of geheel verwijderen. U gaat ermee akkoord dat TherapySelector geen enkele verplichting heeft om Updates te leveren of bepaalde functies of functionaliteiten te blijven leveren of mogelijk te maken.

6. Inhoud van Derden

De Inhoud bevat inhoud van derden (waaronder gegevens, informatie, materialen en/of andere websites en/of servers die niet door TherapySelector worden beheerd) (“Inhoud van derden”). U erkent en gaat ermee akkoord dat TherapySelector niet verantwoordelijk is voor de Inhoud van derden, met inbegrip van de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. TherapySelector aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of enige andere persoon of entiteit voor Inhoud van derden en zal deze ook niet hebben. Inhoud van derden en/of links daarnaar worden uitsluitend aangeboden voor uw gemak en u bezoekt en gebruikt deze geheel op eigen risico en met inachtneming van de voorwaarden van deze derden.

7. Vertrouwelijke informatie

7.1. U mag geen informatie openbaar maken waartoe u toegang krijgt via de TS-App of die u anderszins ontvangt van of namens TherapySelector bij het gebruik van de TS-App die eigendom is, als vertrouwelijk is gemarkeerd of onder de omstandigheden normaliter als vertrouwelijk zou worden beschouwd (“Vertrouwelijke informatie”). 

7.2. Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie die: (a) publiekelijk bekend is geworden door geen enkele schending van vertrouwelijkheidsverplichtingen; (b) onafhankelijk is ontwikkeld zonder toegang tot de Vertrouwelijke Informatie; (c) door u is ontvangen van een derde partij die het wettelijk recht heeft om dergelijke informatie bekend te maken; of (d) bij wet of door een overheidsinstantie bekend moet worden gemaakt.

8. Privacy

TherapySelector kan uw door u geüploade e-mailadres en/of mobiele nummer (“Contactgegevens Gebruiker”) gebruiken zoals redelijkerwijs is toegestaan en/of vereist voor het leveren van de TS-App en/of de Inhoud en om contact met u op te nemen. TherapySelector wordt beschouwd als een verwerkersverantwoordelijke met betrekking tot de Contactgegevens Gebruiker en zal de Contactgegevens Gebruiker gebruiken in overeenstemming met haar privacyverklaring die beschikbaar is op:  www.therapyselector.nl/privacy.

9. Termijn en beëindiging

9.1. Uw gebruik van de TS-App en/of de Inhoud begint wanneer u de TS-App downloadt en/of installeert en blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd. 

9.2. U kunt uw gebruik van de TS-App beëindigen door de TS-App van uw Apparaat te verwijderen.

9.3. TherapySelector kan uw toegang tot en uw gebruik van de TS-App te allen tijde zonder kennisgeving beëindigen indien (a) zij de TS-App niet langer ondersteunt of exploiteert, hetgeen TherapySelector naar eigen goeddunken kan doen; en (b) u een van de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

9.4. Bij beëindiging (a) eindigen ook alle rechten die u onder deze Gebruiksvoorwaarden worden verleend; en (b) moet u alle gebruik van de TS-App staken en de TS-App van uw Apparaat verwijderen.

10. Afwijzing van garantie en aansprakelijkheid

10.1. Hoewel zorg is besteed aan de nauwkeurigheid van de TS-App en de Inhoud, worden de TS-App en de Inhoud geleverd “zoals deze is” en garandeert TherapySelector niet dat de TS-App en/of de Inhoud actueel, volledig en nauwkeurig is of vrij is van gebreken of fouten. Bovendien garandeert TherapySelector niet dat dergelijke defecten, fouten en/of virussen worden verholpen of verwijderd. TherapySelector behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid en/of het gebruik van de TS-App te beperken en/of te onderbreken. Als u feedback of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via: www.therapyselector.nl/contact

10.2. In geen geval zal TherapySelector, de aan haar gelieerde ondernemingen of een van haar of hun respectieve licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade voortvloeiend uit of gerelateerd aan uw gebruik van of onmogelijkheid tot gebruik van de TS-App en/of de Inhoud, met uitzondering van (a) verlies of schade die is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van TherapySelector, de aan haar gelieerde ondernemingen of een van haar of hun respectieve licentiegevers en (b) of enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten. 

11. Toepasselijk recht en jurisdictie

11.1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Elke rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden wordt uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement van Rotterdam, Nederland. U doet afstand van alle bezwaren tegen de uitoefening van jurisdictie over u door deze rechtbank en van de plaats van vestiging in deze rechtbank.

Alle rechten voorbehouden. © TherapySelector B.V. – december 2022 – Versie 1.0

Wij zijn er voor u

Bereikbaar via
info@therapyselector.nl

Waar ons te vinden

Leeuwenstraat 9, 3011 AL
Rotterdam

Op de hoogte blijven?